• Birchwood Luxury Vodka
 • Vodka "Birchwood"
 • Vodka «Vyatka Province»
 • Vodka «Urzhumka Classic premium»
 • Vodka «Urzhumka Cedar premium»
 • Vodka «Urzhumka Ice premium»
 • Vodka «Urzhumka Honey premium»
 • Vodka «High Society traditional exports»
 • Vodka «High Society original export»
 • Vodka «Men's Task Export»
 • Vodka «Urzhumka Frosty»
 • Vodka "Urzhumka Rye"
 • Urzhumka Special